Innenhof vom Residencial Mindelo auf Sao Vicente Kapverden

Innenhof vom Residencial Mindelo auf Sao Vicente Kapverden